Các câu hỏi khảo sát được thiết kế theo 3 cấp độ khả năng chấp nhận rủi ro của khách hàng lần lượt là bảo toàn, cân bằng và mạo hiểm. Số điểm tương ứng tăng dần với các mức độ chấp nhận rủi ro tăng dần.

Việc xác định được khả năng chấp nhận rủi ro và năng lực chấp nhận rủi ro sẽ giúp cho BSC tư vấn phân bổ tài sản đầu tư chính xác với tình trạng tài chính hiện tại của khách hàng